Rostlinná výroba

Hlavním úkolem rostlinné výroby je zajistit dostatek krmiva pro živočišnou výrobu. Proto velkou pozornost věnujeme pěstování pícnin, a to jak na obhospodařovaných loukách, tak i na orné půdě. Stejně tak důležité je pro uspokojení potřeb naší živočišné výroby i pěstování kukuřice na siláž. Největší podíl na tržbách v oblasti tržních komodit představuje pěstování řepky olejné a krmné, popř. potravinářské, pšenice. Uvedené komodity doplňujeme v souladu s aktuálními osevními plány pro jednotlivé roky ostatními obilovinami.

Osevní plán 2020 - 2021 

Plodiny a výměry v hektarech

Pšenice ozimá 191,12
Ječmen ozimý 75,15
Žito     17,56
Ječmen jarní 29,82
Řepka ozimá 139,84
Jetel inkarnát 26,8
Kukuřice silážní 90,48
Hrách     78,95
Víceleté pícniny na or. půdě 87,09
Svazenka   8,63
TTP     358,7
Celkem zem. půdy 1104,14

Fotogalerie RV