Rostlinná výroba

Hlavním úkolem rostlinné výroby je zajistit dostatek krmiva pro živočišnou výrobu. Proto velkou pozornost věnujeme pěstování pícnin, a to jak na obhospodařovaných loukách, tak i na orné půdě. Stejně tak důležité je pro uspokojení potřeb naší živočišné výroby i pěstování kukuřice na siláž a hrachu na zrno. Největší podíl na tržbách v oblasti tržních komodit představuje pěstování řepky olejné a pšenice krmné, popř. potravinářské. Uvedené komodity doplňujeme v souladu s aktuálními osevními plány pro jednotlivé roky ostatními obilovinami.

Osevní plán 2021 - 2022 

Plodiny a výměry v hektarech

Pšenice ozimá 209,72
Jetel inkarnát 29,32
Ječmen ozimý 114,13
Řepka ozimá 145,10
Kukuřice 72,88
Hrách 74,54
Směsky jetelotravní 73,26
Ječmen jarní 25,16
TTP 356,51
Celkem zem. půdy 1100,62

Fotogalerie RV