Rostlinná výroba

Hlavním úkolem rostlinné výroby je zajistit dostatek krmiva pro živočišnou výrobu. Proto velkou pozornost věnujeme pěstování pícnin, a to jak na obhospodařovaných loukách, tak i na orné půdě. Stejně tak důležité je pro uspokojení potřeb naší živočišné výroby i pěstování kukuřice na siláž a ve stále větší míře i pěstování lupiny. Největší podíl na tržbách v oblasti tržních komodit představuje pěstování řepky olejné a krmné, popř. potravinářské, pšenice. Uvedené komodity doplňujeme v souladu s aktuálními osevními plány pro jednotlivé roky ostatními obilovinami.

 

  

194

 

Fotogalerie Zdeňka Šrýtra z Českého Dubu

 

Osevní plán 2016 - 2017 

Plodiny a výměry v hektarech  

Pšenice ozimá 258,03
Ječmen ozimý  97,77
Žito ozimé  53,31
Řepka ozimá  150,64
Kukuřice silážní  101,21
Hrách 25,31
Lupina 69,25
Víceleté pícniny na or. půdě 47,70
Oves 0
TTP  358,64
   
Celkem ha zemědělské půdy  1161,89